پژوهشکده مهندسی مواد
1399-09-04

 

 

پژوهشکده مهندسی مواد

مرکز آموزشی پژوهشی فرآوری آلیاژها

مرکز آموزشی پژوهشی سطح وخوردگی

مرکز آموزشی پژوهشی جوش ومتالورژی پودر

 

 

آزمایشگاه‌ها و کارگاه‌ها

آزمایشگاه خوردگی

آزمایشگاه خواص مکانیکی

آزمایشگاه متالوگرافی

آزمایشگاه مهندسي سطح 

آزمایشگاه تصفیه فلزی  

کارگاه آبکاری  

کارگاه جوشکاری 

کارگاه عملیات حرارتی 

کارگاه ریخته گری