آزمایشگاه متالوگرافی
1397-10-02
   

 

- دستگاه الکترو شیمیایی(الکترو اچ)
- میکروسکوپ نوری
- سنباده کاری و پولیش
- دستگاه مانت گرم
   

ليست خدمات آزمايشگاهي متالوگرافي

توضيحات

واحد

عنوان خدمات قابل ارائه

رديف

 

هر نمونه

متالوگرافي و تعيين ساختار آهني با عكس-بدون گزارش

1

 

هر نمونه

متالوگرافي و تعيين ساختار آهني با عكس و تفسير ساختار

2

 

هر نمونه

پوليش

3

 

هر نمونه

الکتروپولیش و الکترو اچ بدون ساخت محلول

4

 

ساعت كاري

ميكروسكوپ نوري

5

 

هر نمونه

تهیه مانت

6

 

هر نمونه

اندازه گیری اندازه دانه به روش ASTM-E112 بدون آماده سازی

7

 

هر نمونه

اندازه گیری آخال به روش ASTM-E45 بدون آماده سازی

8