لیست دانشگاه ها
1394-12-01

ردیف

دانشگاه

نشاني اينترنتي

1

دانشگاه اراك

www.araku.ac.ir

2

دانشگاه اروميه

www.urmia.ac.ir

3

دانشگاه اصفهان

www.ui.ac.ir

4

دانشگاه الزهرا عليها سلام

www.azzahra.ac.ir

5

دانشگاه ایلام

www.ilam.ac.ir

6

دانشگاه امام حسين عليه السلام

www.ihu.ac.ir

7

دانشگاه امام صادق عليه السلام

www.isu.ac.ir

8

دانشگاه بو علي سينا همدان

www.basu.ac.ir  

9

دانشگاه بيرجند

www.birjand.ac.ir

10

دانشگاه بین المللی ایران

http://www.iranu.com

11

دانشگاه بین المللی چابهار

http://www.iuc.ac.ir

12

دانشگاه بین المللی امام خمینی

www.ikiu.ac.ir

13

دانشگاه تبريز

www.tabrizu.ac.ir

14

دانشگاه تربيت مدرس

www.modares.ac.ir

15

دانشگاه تربيت معلم سبزوار

www.sttu.ac.ir

16

دانشگاه تهران

www.ut.ac.ir

17

دانشگاه تهران، دانشكده پزشكي، موسسه سرطان

www.cancer-institute.ac.ir

18

دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی

http://www.kntu.ac.ir

19

دانشگاه جامع علمی کاربردی

http://www.uast.ac.ir

20

دانشگاه رازي كرمانشاه

www.razi.ac.ir

21

دانشگاه زنجان

www.znu.ac.ir

22

دانشگاه سمنان

www.semnan.ac.ir

23

دانشگاه سيستان و بلوچستان

www.usb.ac.ir

24

دانشگاه شاهرود

http://www.shahroodut.ac.ir

25

دانشگاه شاهد

www.shahed.ac.ir

26

دانشگاه شهركرد

www.sku.ac.ir

27

دانشگاه شهيد بهشتي

www.sbu.ac.ir

28

دانشگاه شهيد بهشتی لرستان

http://www.lu.ac.ir

29

دانشگاه شهيد باهنر کرمان

http://www.uk.ac.ir

30

دانشگاه شهيد چمران اهواز

http://www.scu.ac.ir

31

دانشگاه شيراز

www.shirazu.ac.ir

32

دانشگاه صنعت نفت آبادان

www.put.ac.ir

33

دانشگاه صنعتي اصفهان

www.iut.ac.ir

34

دانشگاه صنعتي امير كبير ( پلي تكنيك تهران )

www.aut.ac.ir

35

دانشگاه صنعتي خواجه نصير طوسي

www.kntu.ac.ir

36

دانشگاه صنعتي شريف

www.sharif.ac.ir

37

دانشگاه علامه طباطبايي ( ره )

http://web.atu.ac.ir

38

دانشگاه علامه طباطبايي، دانشكده اقتصاد

http://www.atu-economics.com

39

دانشگاه علم و صنعت ايران

www.iust.ac.ir

40

دانشگاه علم و صنعت ايران واحد اراك

http://www.iust.ac.ir

41

دانشگاه علم و صنعت بهشهر

www.bust.ac.ir

42

دانشگاه علوم پایه دامغان

www.dubs.ac.ir

43

دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي

www.uswr.ac.ir

44

دانشگاه علوم پزشكي اراك

www.arakmu.ac.ir

45

دانشگاه علوم پزشكي اردبيل

www.arums.ac.ir

46

دانشگاه علوم پزشكي اروميه

www.umsu.ac.ir

47

دانشگاه علوم پزشكي اصفهان

www.mui.ac.ir

48

دانشگاه علوم پزشكي اهواز

www.aums.ac.ir

49

دانشگاه علوم پزشكي ايران

www.ams.ac.ir

50

دانشگاه علوم پزشكي ايران

www.iums.ac.ir

51

دانشگاه علوم پزشكي بابل

www.mubabol.ac.ir

52

دانشگاه علوم پزشكي بقيه الله

www.bmsu.ac.ir

53

دانشگاه علوم پزشكي بيرجند

www.bums.ac.ir

54

دانشگاه علوم پزشكي تبريز

www.tbzmed.ac.ir

55

دانشگاه علوم پزشكي تهران

www.tums.ac.ir

56

دانشگاه علوم پزشكي زاهدان

www.zdmu.ac.ir

57

دانشگاه علوم پزشكي زنجان

www.zums.ac.ir

58

دانشگاه علوم پزشكي سمنان

www.sem-ums.ac.ir

59

دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي

www.sbmu.ac.ir

60

دانشگاه علوم پزشكي شيراز

www.sums.ac.ir

61

دانشگاه علوم پزشكي كاشان

www.kaums.ac.ir

62

دانشگاه علوم پزشكي كردستان

www.muk.ac.ir

63

دانشگاه علوم پزشكي كرمان

www.kmu.ac.ir

64

دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه

www.kums.ac.ir

65

دانشگاه علوم پزشكي گيلان

www.gums.ac.ir

66

دانشگاه علوم پزشكي لرستان

www.lums.ac.ir

67

دانشگاه علوم پزشكي مشهد

www.mums.ac.ir

68

دانشگاه علوم پزشكي هرمزگان

www.hums.ac.ir

69

دانشگاه علوم پزشكي همدان

www.umsha.ac.ir

70

دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان

www.gau.ac.ir

71

دانشگاه فردوسي مشهد

www.um.ac.ir

72

دانشگاه كاشان

www.kashanu.ac.ir

73

دانشگاه گيلان

www.gu.ac.ir

74

دانشگاه گرگان

www.gau.ac.ir

75

دانشگاه مازندران

www.umz.ac.ir

76

دانشگاه مفيد

www.mofidu.ac.ir

77

دانشگاه هرمزگان

www.hormozgan.ac.ir

78

دانشگاه هنر

www.art.ac.ir

79

دانشگاه يزد

www.yazduni.ac.ir

80

دانشگاه سهند تبريز

www.sut.ac.ir