رئیس دانشگاه صنعتی مالک اشتر درگذشت برادر وزیر علوم، تحقیقات و فناوری تسلیت گفت.

شمارنده ها