مراکز تحقیقاتی مجتمع در حوزه پژوهشی

با توجه به حوزه ی ماموریتی مجتمع در ساختار دانشگاه، این مجتمع از 10 مرکز علمی پژوهشی تشکیل شده است که فعالیت غالب آنها در حوزه های مرتبط با علوم کاربردی نظیر فیزیک، شیمی، ریاضی و اپتیک و لیزر می باشد.
برخی از مهمترین زمینه های تحقیقاتی جاری در این مراکز علمی پژوهشی در ذیل آورده شده است:

اپتيک و ليزر:

 - طراحی و ساخت لیزرهای پرتوان پالسی و پیوسته (حالت
   جامد و گازی)   


 - طراحی و ساخت سامانه های الکترواپتیکی  

 - طراحی و ساخت سامانه های لیزری جهت شناسایی مواد
    شیمیایی


 - طراحی و ساخت منابع تغذیه   

 - طراحی ، ساخت و تجاری سازی حسگرهای لیزری و فیبری

 - تولید، کنترل کیفیت، ارزیابی خواص و بررسی عملکرد مواد

فيزيک و رياضي:

- طراحی و ساخت حسگرهای گازی و مغناطیسی بر پایه نانو
   ذرات    


 - فناوری های کشف و ردیابی اجسام   

 - کدینگ و رمزنگاری  

 - مدلسازی پیشرفته ریاضی و محاسبات فوق سریع

 - فنآوری های کوانتومی

 - ساخت هسته های ترانسفورماتور

شيمي:

 - تولید، کنترل کیفیت، ارزیابی خواص و بررسی عملکرد مواد
   نوین ترکیب کاتالیست ها، جاذب های شیمیایی، پوشش
   های شیمیایی  


 - تولید و ارزیابی خواص نانوذرات مواد شیمیایی  

 - اجرای روش های تصفیه آب و پساب صنایع

 - بومی  سازی مواد شیمیایی

 - طراحی و ساخت سامانه های رشد بلورهای اپتیکی و
   الکترونیکی