شمارنده ها

آزمایشگاههای تخصصی مجتمع شیمی و مهندسی شیمی

آزمايشگاه ایمنی زیستی سطح 2 و کشت سلولی

در این آزمايشگاه فعالیت های تکثیر و تشخیصی بر روی میکروارگانیسم های با سطح ایمنی 2 و کشت سلول های حیوانی، همچنین سنجش زیستی فراورده های زیستی قابل انجام است.

شمارنده ها