پژوهشکده شیمی و مهندسی شیمی

پژوهشکده شیمی و مهندسی شیمی ، ماموریت بررسی و شناسایی نیازهای آموزشی و پژوهشی نیروهای مسلح در شاخه­ های علوم و فناوری سنتز و ارزیابی خواص مواد آلی و معدنی مورد نیاز، توسعه فرآیندهای شیمیایی و بهینه‌سازی آنها، مواد اولیه دارویی، پلیمرها و کاتالیست ها را بر عهده دارد. از جمله اهداف این پژوهشکده افزایش عمق بومی سازی مواد شیمیایی مورد نیاز صنایع پتروشیمی ،کاغذ، دارویی ، ترکیبات پلیمری و صنایع شیمیایی معدنی می باشد.

v حوزه‌های پژوهشی این پژوهشکده شامل:‏

شبیه‌سازی و مهندسی مولکولی،
-    معرفی و ساخت  کاتالیست های نوین،
- کنترل کیفیت و ارزیابی خواص مواد شیمیایی،
- سنتز و  فرآوری مواد  آلی و معدنی مورد نیاز،
- طراحی، بهینه ­سازی و توسعه فرآیندهای شیمیایی،
- طراحی و اجرای واحد تولید، جداسازی و تصفیه پساب.

پژوهشکده مهندسی ایمنی

پژوهشکده مهندسی ایمنی، ماموریت بررسی و شناسایی نیازهای آموزشی و پژوهشی نیروهای مسلح در شاخه­ های علوم و فناوری ایمنی و طول عمر مواد، تجهیزات و ایمنی محیط زیست را برعهده دارد. از جمله اهداف این پژوهشکده افزایش سطح ایمنی در  فرآیندهای سنتز، فرآوری، فرمولاسیون، بسته ­بندی، حمل و نقل و انبارداری مواد شیمیایی می باشد. همچنین با انجام تحقیقات علمی مرتبط با ارزیابی و تخمین طول عمر مواد و محصولات، گامی موثر در جهت افزایش سطح ایمنی صنایع کشور بردارد.

v حوزه‌های پژوهشی این پژوهشکده شامل:‏

- کشف و اطفای حریق (ایمنی در برابر حریق)،
- ایمنی نوین (فرایندهای ذاتاً ایمن، سیستم های تاب آور، ایمنی نسل سوم)،
استاندارد سازی و تدوین استاندارد (تدوین استاندارد در فرآیندها، تدوین استاندارد محصول)،
- مدیریت ایمنی (مدیریت ریسک، بررسی روش های شناسایی خطر و  شناسای انواع خطاهای انسانی)،
- قابلیت اطمینان و ماندگاری (ارزیابی قابلیت اطمینان، ارزیابی طول عمر و ماندگاری، ارزیابی پایداری و سازگاری  مواد  شیمیایی)،
- ایمنی عملیات/محصول/فرایند (ایمنی تجهیزات و دستگاه ها، ایمنی محصولات شیمیایی  و فرآیند تولید مربوطه، ایمنی مخازن تحت فشار ، بویلرها و کوره ها، ایمنی مواد شیمیایی و پسماند)،
- شبیه سازی و مدل سازی حوادث در فرآیندهای صنعتی (شبیه سازی و مدل سازی حوادث در فرآیندهای شیمیایی با استفاده از نرم افزار، شناسایی و ارزیابی مخاطرات و تحلیل پیامد رخداد در  فرآیندهای مربوطه با استفاده  از نرم افزار).

پژوهشکده علوم و فناوری زیستی

پژوهشکده علوم و فناوری زیستی، ماموریت بررسی و شناسایی نیازهای آموزشی و پژوهشی نیروهای مسلح در شاخه­ های مهندسی ژنتیک، تولید فرآورده های زیستی (نوترکیب و طبیعی)، امنیت غذایی ، ارزیابی آلودگی مواد غذایی و محصولات تراریخته، مخاطرات گسترش بیماری‌های غیر واگیر و نوظهور (پدافند زیستی) را برعهده دارد. از جمله اهداف این پژوهشکده طراحی سویه های نوترکیب، توسعه سویه‌های صنعتی، فرایند تخمیر، جداسازی و خالص‌سازی محصولات زیستی می باشد.

v حوزه‌های پژوهشی این پژوهشکده شامل:‏

-           تصفیه فاضلاب های صنعتی،
- رفع آلودگی از خاک به روش زیستی،
- ارزیابی و کنترل کیفی فراورده های دارویی نوترکیب،
-           تشخیص میکروارگانیسم های بیماری زا در آب و مواد غذایی،
-             افزایش مقیاس فرایندهای زیستی (تخمیر، جداسازی و خالص سازی)،
-            ارزیابی ایمنی وسلامت مواد غذایی: آلودگی میکروبی، فلزات سنگین و بقایای سموم و آنتی بیوتیک ها، شناسایی محصولات تراریخته و ...، 
-         مهندسی ژنتیک و توسعه میکروارگانیسم های صنعتی به منظور تولید فراورده های زیستی: داروهای نوترکیب، واکسن های نوترکیب ، آنزیم ها، پلیمرهای زیستی و ...،