شمارنده ها
شمارنده ها
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0
0
0

برقراری تناسب میان اعضای هیأت علمی متخصص و دانشجویان مقاطع مختلف

آخرین تاریخ بروزرسانی: سال تحصیلی 1401-1400

با توجه به نیاز وجود هیأت علمی متخصص در حوزه های مختلف و تناسب میان تعداد دانشجویان و اعضاء، دانشگاه صنعتی مالک اشتر در وضعیت  بسیار مناسبی قرار دارد.

نسبت اعضاء هیات علمی به دانشجویان 

12%
 
نسبت دانشجویان دکتری به کل دانشجویان
16%
 
شمارنده ها