شمارنده ها

دانشگاه در مراکز تهران و شاهین شهر دارای 86 کلاس آموزشی به ظرفیت 2520 صندلی بشرح جدول ذیل می باشد:

مرکز ساختمان تعداد کلاس تعداد صندلی
تهران ساختمان شماره 1 24

400

تهران

ساختمان شماره 2

17

377

تهران

ساختمان شهید سلیمانی

8

190

شاهین شهر

ساختمان شیخ بهائی

13

561

شاهین شهر

ساختمان خوارزمی

12

591

شاهین شهر

ساختمان شهید تهرانی مقدم

9

281

شاهین شهر

ساختمان چمران

3

120

 

 

شمارنده ها