. شمارنده ها

1. دانشگاه صنعتی مالک اشتر وابسته به وزارت دفاع و پشتیبانی و ستادکل نیروهای مسلح می باشد. لذا کلیه دانشجویان موظف به رعایت قوانین و ضوابط خاص این وزارت و ستادکل نیروهای مسلح می باشند.

2. رعایت اصول اخلاق مداری و دین محوری و پرهیز از ورود به فعالیت های سیاسی و سیاست زدگی و همچنین اقدام جهت توسعه مسیر نوآوری و نیز دوری از امور بدور از شان ضوابط دانشگاه  و تمرکز بر تحصیل مورد تاکید موکد می باشد.

3. پوشش بانوان دانشجو محترمه در دانشگاه و اماکن وابسته متناسب با مقررات وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و ستادکل نیروهای مسلح(چادر) است.

4. فعالیتهای حزبی و جانبداری از احزاب در داخل دانشگاه مجاز نیست 

5. دانشگاه صنعتی مالک اشتر هیچگونه تعهد و تضمینی برای استخدام در دانشگاه ندارد. تنها درصد محدودی از دانش آموختگان در صورت داشتن شرایط عمومی و برخوردار از شرایط خاص دانشگاه و سازمان های وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و ستادکل نیروهای مسلح، امکان استخدام در صنایع دفاعی را دارند. 

6. موضوع پایان نامه های تحصیلی دانشجویان از محل پروژه های تحقیقاتی نیاز محور است.

7. در صورت مشارکت دانشجویان مرد در پروژه های تحقیقاتی سازمان های صنعتی وزارت دفاع، بخشی از خدمت سربازی آنها متناسب با میزان همکاری کسر خواهد شد .

8. پذیرفته شدگان دانشگاه صنعتی مالک اشتر در صورتی که پایان نامه آنها مورد حمایت صنعت باشد، مورد حمایت مالی قرار میگیرند. 

9. داوطلبان باید دارای استعداد بالا و متعهد به ارزش های دینی- عملی و اعتقاد به نظام مقدس جمهوری اسلامی باشند.

10. دانشـجویان مـی تواننـد مطـابق قـوانین وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح از فرصـت تحقیقاتی داخل و خارج از کشور استفاده نمایند 

11. پذیرفته شدگان همانند سایر دانشجویان کشور می توانند ازمزایای صندوق رفاه دانشـجویان مطـابق آیـین نامـه وزارت علـوم، تحقیقـات و فنـاوری اسـتفاده نماینـد .

12. پذیرش دانشجو در دوره روزانه رشته روابط بین الملل- دیپلماسی کنترل تسلیحات منحصرا ویژه شاغلین ساحفا ودجا و ستادکل نیروهای مسلح می باشد و پذیرش در دوره نوبت دوم این رشته نیز ویژه شاغلین ساحفا نیروهای مسلح می باشد.

13. گزینش نهایی دانشجو در کلیه رشته ها بر اساس نیازها و با اولویت نیروهای مسلح با انجام مصاحبه خواهد بود

14. برخورداری از تابعیت جمهوری اسلامی ایران برای داوطلب و خانواده وی ضروری است.

 

شرایط خوابگاه

پردیس تهران: 

1. دانشگاه هیچگونه تعهدی به تخصیص خوابگاه ندارد ولی با توجه به محدودیتهای خوابگاهی و در صورت وجود ظرفیت اسکان، فقط به دانشجویان غیربومی روزانه و صرفا در سنوات مجاز بطور محدود خوابگاه تعلق می گیرد.

2. به دانشجویان نوبت دوم (شبانه) خوابگاه تعلق نمی گیرد.

3. دانشگاه فاقد خوابگاه متاهلی می باشد.

پردیس شاهین شهر:

1. دانشگاه دارای خوابگاه مجردی (خواهران و برادران) و خوابگاه متاهلی می‌باشد(با رعایت ضوابط و مقررات وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح).

2.  به دانشجویان غیربومی متقاضی، بر اساس ظرفیت اسکان و صرفا در سنوات مجاز خوابگاه تعلق می‌گیرد.

پردیس شیراز:

دانشگاه فاقد امکانات خوابگاهی می باشد.

تبصره: 

در صورت ادامه شرایط بیماری کرونا، در سال تحصیلی 1402-1401 به دانشجویان ورودی جدید در کلیه پردیس ها خوابگاه تعلق نخواهد گرفت.

 

شرایط اختصاصی دانشگاه برای داوطلبان برتر

1- فارغ التحصیلان مرد رتبه 1 تا 3 مقطع کارشناسی روزانه دانشگاه های صنعتی شریف، دانشگاه تهران، دانشگاه صنعتی امیرکبیر و دانشگاه علم و صنعت، که از طریق استعداد درخشان و یا کنکور سراسری در این دانشگاه پذیرش می شوند، در صورت دارا بودن شرایط اختصاصی وزارت دفاع، بعد از تصویب پروپزال به استخدام وزارت دفاع در خواهند آمد. 

2- داوطلبان مرد با رتبه های کمتر از 200 سهمیه آزاد آزمون کارشناسی ارشد در رشته های ( مهندسی برق، مهندسی مکانیک، مهندسی صنایع، مهندسی فناوری اطلاعات، فوتونیک، مهندسی کامپیوتر، مهندسی مواد، مهندسی هوافضا، شیمی، مهندسی شیمی و مدیریت) پس از دانش آموختگی و مشروط به کسب معدل بالای 17(بدون احتساب پایان نامه) و دانش آموختگی در حداکثر 5 نیمسال تحصیلی و قرار گرفتن در میان دانش آموختگان اول تا سوم هر دوره، در صورت دارا بودن شرایط اختصاصی وزارت دفاع، به استخدام وزارت دفاع در خواهند آمد.

 3- داوطلبان مرد دانش آموخته رتبه اول مقطع کارشناسی دانشگاه های صنعتی شریف، امیرکبیر، علم و صنعت، تهران، صنعتی اصفهان، شیراز، فردوسی مشهد، تبریز و شهید چمران اهواز و همچنین رتبه های تک رقمی آزمون سراسری در رشته های(مهندسی برق، مهندسی مکانیک، مهندسی صنایع، مهندسی فناوری اطلاعات، فوتونیک، مهندسی کامپیوتر، مهندسی مواد، مهندسی هوافضا و مدیریت) در صورت دارا بودن شرایط اختصاصی وزارت دفاع بعد از تصویب پروپزال، به استخدام وزارت دفاع درخواهند آمد. 

 

1. دانشگاه صنعتی مالک اشتر وابسته به وزارت دفاع و پشتیبانی و ستادکل نیروهای مسلح می باشد. لذا کلیه دانشجویان موظف به رعایت قوانین و ضوابط خاص این وزارت و ستادکل نیروهای مسلح می باشند.

2. رعایت اصول اخلاق مداری و دین محوری و پرهیز از ورود به فعالیت های سیاسی و سیاست زدگی و همچنین اقدام جهت توسعه مسیر نوآوری و نیز دوری از امور بدور از شان ضوابط دانشگاه و تمرکز بر تحصیل مورد تاکید موکد می باشد.

3. پوشش بانوان دانشجو محترمه در دانشگاه و اماكن وابسته متناسب با مقررات وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و ستادکل نیروهای مسلح(چادر) است. 

4. فعالیتهای حزبی و جانبداری از احزاب در داخل دانشگاه مجاز نیست

5. دانشگاه صنعتی مالک اشتر هیچگونه تعهد و تضمینی برای استخدام در دانشگاه ندارد. تنها درصد محدودی از دانش آموختگان در صورت داشتن شرایط عمومی و برخوردار از شرایط خاص دانشگاه و سازمان های وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و ستادکل نیروهای مسلح، امکان استخدام در صنایع دفاعی را دارند.

6. موضوع رساله های تحصیلی دانشجویان از محل پروژه های تحقیقاتی نیاز محور است.

7. در صورت مشاركت دانشجویان مرد در پروژه های تحقیقاتی سازمان های صنعتی وزارت دفاع، بخشی از خدمت سربازی آنها متناسب با میزان همكاری كسر خواهد شد.

8. پذیرفته شدگان دانشگاه صنعتی مالک اشتر در صورتی که رساله آنها مورد حمایت صنعت باشد، مورد حمایت مالی قرار میگیرند.

9. داوطلبان باید دارای استعداد بالا و متعهد به ارزش های دینی- عملی و اعتقاد به نظام مقدس جمهوری اسلامی باشند.

10. دانشـجویان مـی تواننـد مطـابق قـوانین وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح از فرصـت تحقیقاتی داخل و خارج از كشور استفاده نمایند

11. پذیرفته شدگان همانند سایر دانشجویان كشور می توانند ازمزایای صندوق رفاه دانشـجویان مطـابق آیـین نامـه وزارت علـوم، تحقیقـات و فنـاوری اسـتفاده نماینـد. 

12. پذیرش دانشجو در دوره روزانه رشته روابط بین الملل- دیپلماسی کنترل تسلیحات منحصرا ویژه شاغلین ساحفا ودجا و ستادکل نیروهای مسلح می باشد و پذیرش در دوره نوبت دوم این رشته نیز ویژه شاغلین ساحفا نیروهای مسلح می باشد.

13. گزینش نهایی دانشجو در کلیه رشته ها بر اساس نیازها و با اولویت نیروهای مسلح با انجام مصاحبه خواهد بود.

14. برخورداری از تابعیت جمهوری اسلامی ایران برای داوطلب و خانواده وی ضروری است.

 

شرایط خوابگاه

 

پردیس تهران: 

1. دانشگاه هیچگونه تعهدی به تخصیص خوابگاه ندارد ولی با توجه به محدودیتهای خوابگاهی و در صورت وجود ظرفیت اسكان، فقط به دانشجویان غیربومی روزانه و صرفا در سنوات مجاز بطور محدود خوابگاه تعلق می گیرد.

2. به دانشجویان نوبت دوم (شبانه) خوابگاه تعلق نمی گیرد.

3. دانشگاه فاقد خوابگاه متاهلی می باشد.

 

پردیس شاهین شهر:

1. دانشگاه دارای خوابگاه مجردی (خواهران و برادران) و خوابگاه متاهلی می‌باشد(با رعایت ضوابط و مقررات وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح).

2. به دانشجویان غیربومی متقاضی، بر اساس ظرفیت اسكان و صرفا در سنوات مجاز خوابگاه تعلق می‌گیرد.

 

• در صورت ادامه شرایط بیماری كرونا، در سال تحصیلی 1402-1401 به دانشجویان ورودی جدید در كلیه پردیس ها خوابگاه تعلق نمی‌گیرد.

 

شرایط اختصاصی دانشگاه برای داوطلبان برتر

1- فارغ التحصیلان مرد دانشگاه های صنعتی شریف، دانشگاه تهران، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشگاه علم و صنعت، دانشگاه خواجه نصیر و  دانشگاه صنعتی مالک اشتر  با رتبه 1 تا 3 دوره روزانه در مقطع کارشناسی ارشد پس از آزمون جامع در صورت دارا بودن شرایط عمومی و اختصاصی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح به استخدام وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در خواهند آمد.

2- فارغ التحصیلان مرد دانشگاه های صنعتی شریف، دانشگاه تهران، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشگاه علم و صنعت، صنعتی اصفهان، شیراز، فردوسی مشهد، تبریز، شهید چمران اهواز و  دانشگاه صنعتی مالک اشتر با رتبه 1 پس از آزمون جامع و  تصویب پروپزال در صورت دارا بودن شرایط عمومی و اختصاصی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح به استخدام وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در خواهند آمد.

3- فارغ التحصیلان مرد همه دانشگاه ها با رتبه های کمتر از 20 سهمیه آزاد در رشته های مهندسی برق، مهندسی مکانیک، مهندسی صنایع، مهندسی فناوری اطلاعات، فوتونیک، مهندسی کامپیوتر، مهندسی مواد، مهندسی هوافضا و مدیریت پس از آزمون جامع و  تصویب پروپزال در صورت دارا بودن شرایط عمومی و اختصاصی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح به استخدام وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در خواهند آمد.

4- فارغ التحصیلان مرد همه دانشگاه ها در رشته های مهندسی برق، مهندسی مکانیک، مهندسی صنایع، مهندسی فناوری اطلاعات، فوتونیک، مهندسی کامپیوتر، مهندسی مواد، مهندسی هوافضا و مدیریت که با درجه عالی فارغ التحصیل می شوند مشروط به مرتبط بودن موضوع رساله دکتری با نیاز صنعت دفاعی ، دانش آموختگی در طی 9 نیم سال تحصیلی و کسب معدل بالای 18( بدون احتساب نمره پایان نامه) پس از فارغ التحصیلی در صورت دارا بودن شرایط عمومی و اختصاصی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح به استخدام وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در خواهند آمد.

 
شمارنده ها