شمارنده ها

آزمایشگاههای تخصصی مجتمع مدیریت و مهندسی صنایع

آزمایشگاه تصمیم گیری

این آزمایشگاه به عنوان حل کننده مسائل سازمان ها و همچنین در کنار کمکی که به مدیران در راستای اتخاذ تصمیمات بهینه می کند، به ایجاد قابلیت تصمیم گیری در مدیران نیز پرداخته و آنان را در اتخاذ تصمیمات مناسب، توانمندتر می سازد.

شمارنده ها