مجتمع دانشگاهی مدیریت و مهندسی صنایع فعالیت های خود را از سال 1378 و با ماموریت ارائه خدمات آموزشی، پژوهشی و مشاوره ای در حوزه مدیریت و مهندسی صنایع آغاز نموده و توانسته است با انجام آموزش ها، مشاوره ها و پروژه های کاربردی در حوزه های مختلف مدیریت و مهندسی صنایع و کمک به پیشرفت سازمان ها به ویژه سازمان های دفاعی، به نحو مناسبی ایفای نقش نماید.

فعالیت های مجتمع در حوزه مهندسی صنایع:            فعالیت های مجتمع در حوزه مدیریت:               فعالیت های مجتمع در حوزه امنیت:

 

مدیریت زنجیره تامین                                            مدیریت منابع انسانی                                    توانمند سازی و صیانت امنیت دفاعی

مدیریت کیفیت و بهره وری                                     مدیریت راهبردی                                        روابط بین الملل و امنیت دفاعی 

مدیریت اکتساب دفاعی                                          مدیریت مالی و اقتصادی                              رصد و دیده بانی امنیت دفاعی  

مهارت های تصمیم گیری                                       مدیریت دانش و سرمایه فکری                       علوم شناختی حوزه امنیت

مهندسی ارزش                                                    مدیریت فناوری و نوآوری                             پژوهش های سایبری و صنعتی

مدیریت مهندسی

مدیریت پروژه

مدیریت تولید