پژوهشکده سیستم های انرژی و پیل سوختی

اجرای پژوهش‌های کاربردی و توسعه‌ای در حوزه‌‌ی سیستم‌های انرژی با تمرکز بر انرژی‌های تجدیدپذیر و پاک به ویژه پیل‌های سوختی پلیمری، ذخیره‌سازهای انرژی، تولید، ذخیره‌سازی و انتقال هیدروژن با کاربرد در صنایع مختلف.

پژوهشکده وسایل بدون سرنشین دریایی

 

اجرای پژوهش‌های کاربردی و توسعه‌ای در حوزه‌ی انواع شناورهای بدون سرنشین دریایی، توسعه‌ی علوم و فناوری‌های مرتبط در راستای ارتقای سطح خودگردانی و هوشمندی در وسایل بدون سرنشین دریایی

 

پژوهشکده پلت فرم‌های شناوری

 

اجرای پژوهش‌های کاربردی و توسعه‌ای در حوزه‌‌ی توسعه انواع شناورهای سطحی، سامانه‌های تست و ارزیابی دریایی و ارائه‌ خدمات در این بخش‌ها به دیگر مراکز فعال در کشور.