شمارنده ها

روسیه موشک عمود پرتاپ فراصوت زیرکان را با موفقیت آزمایش کرد.

شمارنده ها