توضیحات

با آگاهی و هوشیاری، دشمن را در رسیدن به اهداف شوم خود ناکام بگذاریم.


جزئیات