مجتمع دانشگاهی مواد و فناوری های ساخت با برخورداری از پنج پژوهشکده دارای 42 نیروی هیئت علمی، 82 پژوهشگر که با هدف ارایه خدمات علمی و پژوهشی در حوزه فناوری مواد فلزی و غیر فلزی ویژه و فناوری های طراحی و ساخت محصولات ویژه و نیز تربیت نیروی انسانی مرتبط با تخصص های مهندسی مواد، کامپوزیت و مکانیک است.