جزئیات

توضیحات

منابع مسابقه آگاه‌سازی

فرصت‌ها و چالش‌ها
پژواک عمل
فضای ناامن
 کمین‌گاه
جاسوسی اجتماعی
به چه قیمت

 

تخلیه تلفنی 
سواد رسانه ای
اهمیت خانواده 
جاسوسی تلفنی
توصیه های نوجوانانه
 
 

 

کتاب آزمون (فنون نجاتبخش امنیتی)

 

سوالات و پاسخ نامه

سوالات آزمون 

پاسخ نامه مسابقه

 

:نکات قابل توجه

 1. این مسابقه آگاهسازی به صورت بیست سوال تستی و تشریحی طراحی شده است.

2.منابع آزمون شامل 11 قطعه کلیپ و پویانمایی و بخشی از کتاب فنون نجاتبخش امنیتی می باشد.

3. پاسخ نامه مسابقه را تا تاریخ 1401/01/20 می‌توانید به نمایندگان حفا و دفتر مشاوره حفاظتی تحویل فرمایید.

4. شرکت در این مسابقه مخصوص همسر و فرزندان کارکنان متاهل و پدر و مادر کارکنان مجرد دانشگاه صنعتی مالک اشتر می‌باشد.

5. امکان دریافت لوح فشرده این مسابقه با مراجعه به مدیران محترم اجرایی بخش های مختلف دانشگاه و نمایندگان حفا، فراهم شده است