شمارنده ها

بازدید امیرسرتیپ دوم دکتر مجید فخری رئیس محترم سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح از مجتمع دانشگاهی دریایی شمال

شمارنده ها