شمارنده ها

با حضور دکتر شفقت ریاست دانشگاه صنعتی مالک اشتر و مهندس سلیمانی ریاست بیمه مرکزی ایران، قرارداد تدوین طرح جامع پدافندغیرعامل بیمه مرکزی ایران منعقد گردید.

شمارنده ها