شمارنده ها

در راستای انجام مطالعات پدافندغیرعامل در زیرساخت های کشور، در مهرماه و آبان ماه سال جاری 3 قرارداد پژوهشی بین مجتمع دانشگاهی پدافندغیرعامل و دستگاه های اجرایی منعقد گردید.

شمارنده ها