شمارنده ها

دو فصلنامه علمی و پژوهشی مدیریت بحران یکی از معتبرترین نشریات درزمینهٔ علم مدیریت سوانح و بحران‌ها در سطح کشور است. چشم‌انداز این نشریه انتشار و ایجاد زمینه توسعه علم در حوزه مدیریت بحران و پدافندغیرعامل می‌باشد. علاوه بر این تأکید نشریه بر تولید و بومی‌سازی این علم و ایجاد الگوهای اسلامی و ایرانی در این راستا می‌باشد.

شمارنده ها