شمارنده ها

این نشست تخصصی توسط مرکز علوم و تحقیقات مهندسی دفاعی ودجا و با همکاری مجتمع دانشگاهی پدافندغیرعامل دانشگاه صنعتی مالک اشتر در روز چهارشنبه 19 آبان در سالن همایش های مرکز مین زدایی معاونت مهندسی دفاعی و پدافندغیرعامل ودجا برگزار گردید.

شمارنده ها