شمارنده ها

با حضور دکتر شفقت ریاست دانشگاه صنعتی مالک اشتر و دکتر طالبیان معاون میراث فرهنگی و گردشگری سند تفاهم نامه همکاری آموزشی – پژوهشی منعقد گردید.

شمارنده ها