شمارنده ها

اين آزمايشگاه شامل پنج دستگاه : الف) دستگاه بیناب سنجی لومینسانس ب) دستگاه بیناب سنجی فرابنفش ج) میکروسکوپ نوری د) میکروسکوپ تونلی روبشیSTM ه) دستگاه ضخامت سنج و شمارنده فوتون Avantes مي باشد

شمارنده ها