شمارنده ها

شامل شش دستگاه: الف)لانگمایر بلاجت، ب) دستگاه لایه نشانی اسپری پایرولیز، ج)دستگاه لایه نشانی تبخیری PVD، د)دستگاه لایه نشانی EB-GUN ه) دستگاه پلاسمای پلیمر و تمیز کننده یونی مي باشد

شمارنده ها