شمارنده ها

شامل دو دستگاه : الف) مغناطیس سنج گرادیان نیروی متناوبAGFM ب) دستگاه سنجش دمای کوری مواد مغناطیسی مي باشد

شمارنده ها