شمارنده ها

آزمایشگاه رشد بلور بر اساس سیاست گذاری وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح از سال 1385 فعالیت خود را برای بومی سازی رشد تک بلورهای مورد نیاز حوزه دفاعی، در مجتمع دانشگاهی علوم کاربردی شروع کرده است.

شمارنده ها