شمارنده ها

این آزمایشگاه شامل دستگاه‌هایی نظیر بیناب نمایی فروشکست القایی لیزری ، بیناب نمایی فلورسانس القایی ، رامان آکستیو- اپتیک اسپکتروسکوپ و چیدمان بیناب نمایی جذب می باشد.

شمارنده ها