شمارنده ها

در این آزمایشگاه با توجه به وجود سیستم‌های اندازه‌گیری خواصOSL ، TL ،TLS ، OSLS و اسپکتروفتومتر نوری و انواع چشمه‌های نوری استاندارد و لیزرهای Nd:YAG ، لیزردیود های IR و لیزر Co2 امکان بررسی و مشخصه‌یابی خصوصیات اپتیکی و هسته‌ای انواع حساسه‌ها و تک کریستال‌های ساخته شده در آزمایشگاه‌های سنتز و رشد بلور را دارد.

شمارنده ها