شمارنده ها

در این آزمایشگاه منابع تغذیه انواع لیزر طراحی ، ساخته و تست می شود که از آنجمله میتوان به منابع تغذیه لیزرهای گازی مانند CO2 ، CVL و CaBr اشاره کرد .

شمارنده ها